Van A tot Z

Werkgroepen

Vrijwillige werkgroepen (bijv. Bee-Bot-AG, Art-AG) kunnen alleen opgezet worden als er voldoende leerkrachturen zijn en de verplichte lessen in alle klassen behandeld worden.

 

Buitenschoolselocaties

Veel onderwijsthema's en inhouden bieden ons de mogelijkheid om de school te verlaten en de leerlingen een concreet beeld en directe ervaring voor het leerproces te geven door middel van bezoeken aan de klas, excursies, bezoeken aan musea en bedrijven, enz.

 

Consulting

De intensieve begeleiding van onze leerlingen en hun ouders is erg belangrijk voor ons. Naast de individuele begeleiding door de klassenleraren en de directrice, is onze opgeleide begeleidingsleraar, de heer Ließem, beschikbaar voor alle vragen en problemen.

 

Federale Jeugdspelen

De Federale Jeugdspelen vinden één keer per jaar plaats als onderdeel van een sportfestival.

 

Clownsen cowboys

Clowns en cowboys, heksen en piraten verschijnen elk jaar in onze school op de donderdag voor Vette Maandag, wanneer de hele school carnaval viert van de 1e tot de 4e periode. In de regel is Vette Maandag een feestdag waarop de school gesloten blijft.

 

Inschrijving

Onze leerlingen mogen niet onvoorbereid naar school komen. Daarom worden er al vroeg evenementen georganiseerd om informatie uit te wisselen en elkaar te leren kennen:

  • Schoolregistratie en geschiktheidstest
  • medisch schoolonderzoek
  • Contacten met de kleuterscholen
  • Ouderavond voor de grote vakantie

De registratie van nieuwe schoolkinderen vindt plaats op de school vóór 15 november van het jaar vóór de schoolinschrijving, het schoolmedisch onderzoek op de kleuterschool.

Volgens het besluit van de schoolconferentie zal de inschrijvingsceremonie plaatsvinden op de 2e schooldag na de zomervakantie, zodat de 3e klassen hun presentatie nog een keer kunnen oefenen en ouders die oudere broers en zussen naar een middelbare school moeten begeleiden op de eerste schooldag de kans krijgen om deel te nemen aan de inschrijvingsceremonie.

De ouders van de 2e klassen zorgen voor de versiering van de tafels en verzorgen de wachtende volwassenen op het schoolplein.

 

Informatie voor ouders

Ouderinformatie "Georgschule aktuell" en klasspecifieke ouderbrieven worden via "Schoolfox" verstuurd en informeren ouders over alle belangrijke data en evenementen op school.

 

Conferenties voor ouders

Er worden twee keer per jaar, in de herfst en in de lente, ouderavonden gehouden, zodat ouders meer te weten kunnen komen over de ontwikkeling en prestaties van hun kind. Natuurlijk kunnen er tussendoor ook afspraken met de leerkrachten worden gemaakt.

 

Engels

Engels wordt vanaf groep 3 onderwezen.

 

Excuses

Ouders moeten de school onmiddellijk op de hoogte stellen als hun kind de lessen niet kan bijwonen, anders zullen wij ons zorgen maken over de verblijfplaats van het kind. De afmelding dient bij voorkeur via "Schoolfox" te gebeuren. Een extra schriftelijk excuus is dan niet meer nodig. In individuele gevallen moet een medische verklaring worden overlegd.

 

Onderwijs

Zoals het woord al aangeeft, zijn voogden degenen die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van hun kind. Het onderwijs op school kan hier dan op voortbouwen en het aanvullen. Een belangrijk aspect is een intensieve en gelijkwaardige samenwerking tussen het gezin en de school.

 

Onderwijsinvloeden

Als een kind zich misdraagt, moet de school opvoedkundige maatregelen nemen volgens § 53 SchulG NRW. Dit omvat bijvoorbeeld een vermaning, een onderwijsleergesprek, het herwerken van onafgemaakte taken, uitsluiting van de huidige les of het tijdelijk verwijderen van voorwerpen. Als een kind herhaaldelijk opvalt, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld en, indien nodig, uitgenodigd voor een gesprek.


Festivalsen vieringen

Elk schooljaar zijn er veel mogelijkheden voor feesten en vieringen in de klassen of met de hele school. Om de 4 jaar vindt er een groot schoolfeest plaats, zodat elk kind één keer in zijn basisschooltijd kan deelnemen.

 

Ondersteunende klassen

Alle kinderen moeten zodanig ondersteund worden dat elk kind succes kan boeken. Daarom worden er, naast de gedifferentieerde ondersteuningsmaatregelen in de klassikale lessen, ondersteuningsgroepen voor kinderen met lees- en spellingsmoeilijkheden en voor leerlingen met wiskundeproblemen opgezet voor de afzonderlijke jaargroepen, voor zover het aanbod van leerkrachturen dit toelaat. Prioriteit wordt gegeven aan de extra ondersteuningslessen voor de jongere kinderen. Indien mogelijk worden er ook extra ondersteuningsuren op het gebied van perceptie ingesteld.

 

Ondersteuningsvereniging

De "Förderverein der Georgschule" is een paar jaar geleden opgericht. Het doel is om ons onderwijswerk te bevorderen met activiteiten en financiële steun. De jaarlijkse contributie bedraagt 12 € (er zijn geen bovengrenzen). Het is ook mogelijk om een eenmalige donatie (met een donatiebon) aan de vereniging te doen, onafhankelijk van het lidmaatschap.

 

Schatkamer

Achtergelaten kledingstukken, tassen, enz. kunnen worden opgehaald in de doos met verloren voorwerpen in het Forum (voorportaal van de zijingang). Kostbaarheden (sieraden, sleutels, brillen...) worden door onze conciërge bewaard. Alles wat niet wordt opgehaald, wordt aan het einde van het schooljaar aan een goed doel gegeven.

 

Gezamenlijkonderwijs (GU)

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen op verzoek van de ouders op de gewone school worden onderwezen. Het leerplan van de basisschool is echter niet op hen van toepassing. Een leerkracht voor speciaal onderwijs begeleidt deze kinderen een paar uur per week, en tijdens de overige lessen krijgen ze aangepaste taken.

 

Kerkdiensten

Als katholieke basisschool vormen christelijke waarden en samenwerking met de kerken de basis van ons schoolprogramma. Naast kerkdiensten bij speciale gelegenheden (inschrijving, afscheid van de 4e klassers, enz.) worden er op bepaalde dinsdagen afwisselend met de Overbergschool en de Hermann Lönsschool schoolkerkdiensten gehouden. Ze maken deel uit van de lessen godsdienstonderwijs en worden voorbereid en georganiseerd door de kinderen en leerkrachten samen.

 

Huiswerk

Huiswerk is een aanvulling op het werk dat op school wordt gedaan. Het wordt regelmatig opgedragen en opgeschreven. Als het huiswerk niet op tijd af is, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.

 

Conciërge

De conciërge van onze school is de heer Berthold Fleer. Zijn kantoor bevindt zich in de administratievleugel (rechter gang, 2e deur).

 

Homepage

De homepage van de school kunt u vinden ophttps://gs.gronau.schule.de. Hier vindt u informatie over data, mensen en adressen, maar ook veel interessante feiten over onze school.

 

Intercultureelleren

Op onze school leven Duitse en buitenlandse kinderen samen en leren ze van elkaar. Een ontmoeting met andere culturen omvat altijd een ontmoeting met de taal, bijv. Nederlands, Turks, Italiaans, Portugees.

 

Opname

Op verzoek van ouders krijgen kinderen met leer-, taal- en emotionele en sociale ontwikkelingsproblemen steeds vaker les op gewone scholen.

 

IPads

We leven vandaag de dag in een mediagestuurde wereld. Met ons mediaconcept willen we bijdragen aan media-educatie. In elke klas staan minstens vijf IPads met kindvriendelijke leerprogramma's voor wiskunde, taal en wetenschap die onze leerlingen kunnen gebruiken. Deze zijn verbonden met de computer en kunnen dus bijvoorbeeld ook voor onderzoek gebruikt worden.

 

Jongensen meisjes

Jongens en meisjes hebben gelijke rechten en worden ondersteund op basis van hun specifieke behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij hechten er bijvoorbeeld belang aan dat er voor beide geslachten boeken in de klassenbibliotheken aanwezig zijn.


Klassenbibliotheek

Er is een klassenbibliotheek in elke klas. Elk kind mag en moet een boek lenen als het zin heeft om te lezen (en we willen dit verlangen opwekken). We werken ook samen met de openbare bibliotheek in Gronau-Epe, die we natuurlijk minstens twee keer met de kinderen bezoeken tijdens de basisschoolperiode.

 

Schoolreisjes

Onze kinderen gaan minstens één keer per jaar op schoolreis. In groep 3 of 4 wordt meestal een meerdaagse reis naar een jeugdherberg gepland.

 

Klassenleraren

Zij zijn belangrijke referentiepersonen voor de kinderen en het eerste aanspreekpunt voor de ouders. Ze hebben daarom een groot deel van de lessen in hun klas en zorgen meestal tot het einde van de schooldag voor de kinderen. De parallelleerkrachten nemen de taken van de klassenleerkracht over in geval van ziekte.


Adjunct-directrice

Mevrouw Ursula Schneider is de adjunct-directrice van de Georgschule en vervangt de directrice tijdens haar afwezigheid.


Legende vanridder George

Mozaïekafbeelding van Sint Joris die de draak verslaat met een lans.
St. George

In Silena in Noord-Afrika leefden de mensen in angst en schrik voor een afschuwelijke draak die in een vijver buiten de poorten van de stad woonde. Hij verwoestte hun akkers en velden, stal schapen en koeien uit de weilanden en vervuilde de lucht met zijn giftige adem. Toen er geen dieren meer over waren, moesten er mensen geofferd worden. Elke keer werd er geloot. Op een dag viel het lot op de dochter van de koning. De dochter van de koning nam huilend afscheid en ging bevend naar de poort van de stad. Toen kwam de Romeinse ridder George aanrijden. Ze vertelde hem alles en hij beloofde haar te helpen. Plotseling kroop de draak uit de vijver. George sprong op zijn paard, maakte het kruisteken, reed er tegenaan en doorboorde hem met zijn lans. De draak was zwaar gewond. Nu zei George tegen de dochter van de koning: "Pak je riem en gooi hem om de nek van het monster". Dat deed ze en de draak volgde haar als een tamme puppy. Toen ze de stad binnenkwamen, sloegen de mensen op de vlucht. Maar George wenkte hen en zei: "Wees niet bang, want God heeft mij naar jullie gestuurd. Laat u daarom dopen als christenen, en ik zal deze draak doden". Dus de koning en al het volk lieten zich met hem dopen, en Joris trok zijn zwaard en versloeg de draak met één klap (vgl. Jacobus de Voragine (uit: Bausteine Lesebuch 3)).

 

Lerarenkamer

De lerarenkamer bevindt zich in de administratievleugel (rechter gang, 4e deur).

 

Leer-en onderwijsmiddelen

Les- en leermateriaal wordt grotendeels door de school verstrekt. Ze zijn bedoeld om te garanderen dat de kinderen op verschillende manieren kunnen leren en begrijpen. Een derde van de schoolkosten voor boeken moet door de ouders worden betaald (wettelijk verplicht). Alle boeken moeten onmiddellijk gemerkt worden met een kaft en de naam. Als een geleend boek beschadigd is, moeten de ouders een deel van de vervangingswaarde vergoeden, afhankelijk van de leeftijd van het boek.

 

Lerenen presteren

Alle kinderen op de basisschool willen iets leren en iets bereiken en elk kind moet ervaren dat het iets kan. Daarom streven alle leerkrachten ernaar om recht te doen aan de verschillende leerontwikkelingen van de kinderen door middel van gedifferentieerde eisen en taken en om het plezier in leren en de prestatiebereidheid van de kinderen te behouden door middel van leersituaties die ontdekkend en handelingsgericht leren mogelijk maken, "leren met hoofd, hart en hand".

 

Lezende ouders

Al enkele jaren steunen leesouders ons in onze inspanningen om de kinderen gemotiveerd te maken en te houden om te lezen. Hierover worden afspraken gemaakt met de betreffende klassenleraar.

 

Leesparadijs

Ons leesparadijs werd officieel geopend in maart 2011. Het is een gezellige naslagbibliotheek met boeken op vier leesniveaus, waaronder non-fictieboeken. Alle klassen reserveren één vaste les per week als onderdeel van de vrije leestijd. Met behulp van een leeskaart kunnen de kinderen noteren welk boek ze vanaf welke bladzijde verder willen lezen. Als ze een boek uit hebben, kunnen ze met behulp van het Antolin leesprogramma, waarvoor we een schoollicentie hebben, laten zien of ze het boek begrepen hebben.

 

Lees-en spellingsproblemen (LRS)

Leerlingen met lees- en spellingsmoeilijkheden worden niet alleen in de klas ondersteund, maar ook - als er voldoende uren beschikbaar zijn - met extra maatregelen.

 

Lunchbegeleidingtot 14:00 (ÜMI)

Onze school heeft een kinderopvanggroep waar bijvoorbeeld kinderen van werkende ouders na de les tot 14:00 uur kunnen worden opgevangen. De oudervereniging "Schülerbetreuung an der Georgschule Epe e.V." is hiervoor verantwoordelijk en u moet lid worden. De begeleiders zijn mevrouw Haget, mevrouw Lenz en mevrouw Werner. Aanmeldingsformulieren vindt u op de homepage van de Georgschule in het downloadgedeelte.

 

Muzikalelessen

Het bevorderen van de muzikale en praktische vaardigheden van onze leerlingen ligt ons ook na aan het hart. Daarom hebben we een speciaal muzieklokaal ingericht. Er is ook een werk- en kunstlokaal beschikbaar. De keuken van de OGS kan de eerste vier uur gebruikt worden.

 

Opmerkingen

In klas 1 en 2 krijgen alle leerlingen aan het einde van het schooljaar een zogenaamde "Ankreuzzeugnis". Uitspraken over werk- en sociaal gedrag, leerontwikkeling en het prestatieniveau in de vakken worden gedocumenteerd volgens vier competentieniveaus. Vanaf groep 3 worden er extra cijfers voor de vakken gegeven en is er één rapport per half jaar. In klas 4 worden alleen cijfers voor de vakken gegeven in de rapportkaart, die wordt aangevuld met een aanbeveling voor middelbare scholen in de halfjaarlijkse rapportkaart. Alle prestaties zijn gebaseerd op de verplichte normen van de vakken. Niet alleen resultaten, maar ook inspanningen en leervorderingen worden beoordeeld.

 

Fruit

Fruit, groenten, volkorenproducten en zuivelproducten zijn - zoals iedereen weet - beter voor het schoolontbijt dan zoete sappen en snoep. En omdat we verspilling willen voorkomen, geven we de voorkeur aan broodtrommels en herbruikbare drinkflessen.

 

Bestel

Orde is essentieel omdat dit het leren vergemakkelijkt! Daarom moet de boekentas thuis regelmatig gecontroleerd worden zodat hij niet te zwaar wordt, zodat alle benodigde materialen aanwezig zijn, zodat te volle mappen geleegd worden, ...

 

Regelgevende maatregelen

Tuchtmaatregelen moeten worden genomen wanneer onderwijsinterventies niet voldoende zijn. Ze treden in werking wanneer ernstig of herhaald wangedrag van een kind de uitvoering van de schooltaken of de rechten en veiligheid van anderen ernstig in gevaar brengt. Disciplinaire maatregelen kunnen alleen in conferenties worden genomen en moeten schriftelijk en met redenen omkleed aan de ouders worden meegedeeld.

Bepaald wangedrag wordt echter als zo ingrijpend beschouwd dat het onmiddellijk tot consequenties moet leiden als een "dringend geval". In de regel worden de ouders gebeld en gevraagd om hun kind op te halen. Als ze weigeren, wordt de politie ingelicht, die het kind meeneemt en de zaak rapporteert aan Bureau Jeugdzorg. De ouders moeten hun kind dan van het politiebureau ophalen.

 

De hele dag open

In het schooljaar 2005/06 begon een groep van de Open Dagschool met zijn werk. De ondersteuningsvereniging "OGS an der Georgschule" is de verantwoordelijke instantie. De schoolleiding is uw contactpersoon. De OGS-coördinator is mevrouw Martina Theis. Het tarief voor de opvang wordt vastgesteld door de stad Gronau. Voor de lunch, die verzorgd wordt door het bedrijf Appetito, moet een extra maandelijks bedrag van 45 € betaald worden. Alle kosten worden via automatische incasso geïnd. De OGS eindigt om 16:00 uur, de kinderen kunnen tot 16:30 uur opgehaald worden.

 

Breuken

Tijdens de pauzes hebben de kinderen de mogelijkheid om verschillende spel- en sportactiviteiten te doen. Onze schoolpleinen bieden ruimte om te ravotten en te spelen en zijn kindvriendelijk ingericht. Om blessures te voorkomen, mogen alleen de softballen uit de speelbakken worden gebruikt.

 

Projectweken

Een projectweek is een speciale gebeurtenis voor de leerlingen. Dan werkt de hele school van het 1e tot het 4e lesuur aan een onderwerp. Er kunnen gemengde klas- of jaargroepen worden gevormd en vaak kunnen de ouders zich op een open dag over de resultaten informeren.

 

Kwaliteit

De kwaliteit van ons werk is belangrijk voor ons. Daarom komen we regelmatig bijeen voor pedagogische conferenties en nemen we regelmatig deel aan bijscholingsevenementen. Samenwerking en afspraken op jaarniveau zijn gebruikelijk op onze school en stimuleren ons gezamenlijke werk.


Fietstraining

Om ervoor te zorgen dat de kinderen veilige weggebruikers worden, begint fietsonderwijs al op jonge leeftijd. Op ons schoolplein kan een fietsparcours worden uitgezet. Op deze manier kunnen de kinderen al in groep 1 en 2 oefenen met fietsen in een veilige omgeving en hun behendigheid verbeteren. Daarnaast oefenen de klassen drie keer per jaar met de jeugdverkeersschool van het district Borken.

Kort voor de herfstvakantie vindt de fietstest voor de 4e klassen plaats. Hierbij krijgen we ondersteuning van ouders en de politie.

Rector

Mevrouw Susanne Reckels is de directrice van de Georgschule. Haar directeurskamer bevindt zich in de administratievleugel (rechter gang, 3e deur).

 

Schoolbus

Kinderen die meer dan 2 km naar school moeten lopen, worden met de schoolbus vervoerd. Het schoolkantoor van de stad Gronau kan u meer gedetailleerde informatie geven. De bushalte bevindt zich direct voor de school. De buskinderen krijgen elke maand hun kaartje van de leerkracht van hun klas.

 

Schoolconferentie

De schoolconferentie op onze school bestaat uit zes vertegenwoordigers van ouders en zes vertegenwoordigers van leerkrachten. Onder voorzitterschap van de directrice bespreekt en beslist de commissie over essentiële zaken van de school en het schoolleven.

 

Schoolraad

De voorzitters van de klassenraden van alle klassen vormen samen de schoolraad. Deze raad is het medezeggenschapsorgaan van de ouders en kiest uit zijn leden de voorzitter, die voortdurend in contact staat met de schoolleiding.

  

Prikbord

Er hangt een mededelingenbord bij de hoofdingang. Hier kunnen ouders wetenswaardigheden over het schoolleven vinden of informatie krijgen over tentoonstellingen en andere evenementen.

 

Secretaris

Mevrouw Andrea Kösters is onze secretaresse. Ze is bereikbaar in het secretariaat van maandag tot en met donderdag van 8:00 tot 12:00 uur (rechter gang, 1e deur).

 

Sporten zwemmen

Voor lichamelijke opvoeding hebben we onze eigen gymzaal met 1 1/2 verdieping en het sportveld achter het schoolgebouw. Voor zwemmen (vanaf groep 3) gaan de kinderen in de winter met de bus naar het overdekte zwembad in Gronau en in de zomer naar het openluchtzwembad in Eper. Een zwemles voor schooltijd is erg nuttig.

 

Kantooruren

Alle leerkrachten zijn altijd beschikbaar in dringende gevallen en zijn dankbaar voor elk advies dat in het belang van het kind is. Daarnaast heeft elke leerkracht een wekelijks spreekuur en is dus beschikbaar voor een persoonlijk gesprek indien nodig en volgens afspraak.

 

Dagelijksebeweging

Beweging is gezond! Daarom hoeven onze leerlingen - vooral de jongere - niet meer urenlang stil te zitten zoals vroeger. We proberen tegemoet te komen aan de bewegingsdrang van de kinderen door middel van spelletjes om ze tussendoor los te maken, door open lessen waarin de kinderen vrij kunnen bewegen, of door extra tuinpauzes wanneer dat nodig is.

 

Theater

Om de twee jaar gaat de school meestal met alle klassen naar het theater in Münster om het kerstspel te zien. Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen mee kunnen, betaalt de boosterclub in noodgevallen de bus- en entreekosten. Afwisselend met het theateruitstapje nodigen we toneelgroepen uit om hun toneelstuk in de gymzaal op te voeren.

 

Ongeval

Ongelukken kunnen overal gebeuren! Kleine verwondingen kunnen we zelf verzorgen met bijvoorbeeld pleisters en koelpads. Bij ernstige verwondingen worden de ouders onmiddellijk op de hoogte gebracht of wordt het noodnummer gebeld dat tijdens de inschrijving op school is verzameld; indien nodig moet er een ambulance worden besteld. Een gewond kind wordt altijd door een leerkracht begeleid.

De wettelijke voogden informeren ons onmiddellijk als er na een ongeval een arts geraadpleegd moet worden, zodat wij het ongevallenrapport kunnen schrijven.

 

Lessen

Het volgende overzicht bevat de geldige les- en pauzetijden van onze school. Natuurlijk wordt voor elke klas een exact lesrooster opgesteld.

7:40 uur tot 7:55 uurVroeg toezicht
1e/2e les8:00 tot 9:30
9:30 tot 9:45Hofpauze
9:45 uur tot 9:55 uurOntbijt
3e les9:55 uur tot 10:40 uur
10:40 uur tot 10:50 uurHofpauze
4e les10:50 h tot 11:35 h
11:35 tot 11:45Hofpauze
5e les11:45 tot 12:30
6e les12:35 tot 13:15

Bij slecht weer kunnen de leerlingen, vooral de buskinderen, in het forum (voorkamer van de zij-ingang) blijven voordat de school begint.

 

Klassenbezoekendoor ouders

Ouders hebben het recht om de lessen van hun kind luisterend bij te wonen na overleg met de betreffende leerkracht.

 

Vergelijkend werk

Aan het einde van klas 3 worden in het hele land vergelijkende examens wiskunde en Duits afgenomen. Ouders worden geïnformeerd over de resultaten van hun kind en de klas.

 

Verzekering

Op weg naar school en op school zijn alle kinderen verzekerd door de gemeentelijke ongevallenverzekering. Diefstal of vernieling van eigendommen kan op kantoor worden gemeld. Daar zullen de nodige meldingen worden gedaan.

 

Vervangend onderwijs

Als een docent op korte termijn ziek wordt, krijgt de betreffende klas gewoon les. Noodzakelijke lesonderbrekingen vinden alleen plaats als de ouders minstens één dag van tevoren op de hoogte zijn gesteld. Zelfs dan doen we ons uiterste best om de leerlingen minstens vier uur les te geven. Het toezicht op de OGS-kinderen en de deelnemers aan de lunchpauze wordt in elk geval gegarandeerd.

 

Volledigheid

Elk jaar voor de zomervakantie delen de klassenleraren een lijst uit met de materialen die nodig zijn voor het schoolwerk. Ouders controleren regelmatig of de basisuitrusting nog compleet is.


Kersttijd

Alle klassen vieren Advent en Kerstmis. Dagelijkse adventsvieringen met kaarslicht, verhalen, gedichten en liedjes zijn gebruikelijk en vaak vinden er vieringen plaats buiten de lesuren met de ouders, die ons ook altijd steunen bij het versieren van ons grote gebouw voor Kerstmis.

 

Wedstrijden

Twee keer per jaar nemen leerlingen van onze school deel aan de schoolzwemcompetitie. De deelnemers worden ingeschreven door de sportleraren en krijgen nog een aparte training.

We doen ook regelmatig mee aan de wiskundewedstrijd voor de 4e klassen, het Gronau voetbaltoernooi en de Volksbank schilderwedstrijd.

 

Tandheelkundige gezondheid

Elk jaar krijgen de leerlingen twee schooluren om op een leeftijdsgerichte manier meer te leren over gezonde tanden en de juiste tandverzorging.


Getuigenis

Leerlingen in leerjaar 1 en 2 ontvangen een rapport aan het einde van het schooljaar; kinderen in leerjaar 3 en 4 ontvangen ook een rapport aan het einde van het schooljaar.

 

Samenwerking

Alleen met de medewerking van alle betrokkenen, het schoolbestuur, de onderwijsinstantie van het district, de kerk, leerkrachten, ouders, leerlingen, administratief personeel, kan onze school zijn wat we willen dat het is: een huis om te leven, te leren, te presteren en te spelen.