Missieverklaring van ons pedagogisch werk

De Georgschule Epe is een basisschool van de stad Gronau. Het werd in 1969 opgericht als een katholieke confessionele school.

Onze basisschool is een plaats van onderwijs en opvoeding en een woon- en leerhuis waar alle kinderen zich geaccepteerd en op hun gemak voelen.

Als een school van de deelstaat Noordrijn-Westfalen worden onze doelen geleid door de grondwet van de deelstaat en de richtlijnen en leerplannen die gelden voor de deelstaat. Tegelijkertijd worden de kinderen op onze school onderwezen volgens de principes van de christelijke belijdenis:

 • Op onze school moeten de kinderen leren om respectvol, tolerant en behulpzaam met elkaar om te gaan.
 • Samen leven en samen leren, met de juiste integratie van culturele en religieus verschillende levenservaringen, moet bijdragen tot het bewust ervaren van culturele diversiteit en het openstaan voor andere religieuze overtuigingen en culturen. Tegelijkertijd kunnen de kinderen hier hun geloof ervaren en ermee leven.
 • In de onderwijslessen oefenen de kinderen om te oordelen en verantwoordelijk om te gaan met wat ze geleerd hebben. De wereld wordt duidelijk gemaakt als Gods schepping, die gerespecteerd en bewaard moet worden. Verder wordt er geprobeerd om de aandacht te vestigen op de bedreigde schepping, op onenigheid en onrecht dichtbij en veraf, en om deze op bepaalde manieren tegen te gaan.
 • Kinderen moeten leren om vreedzaam met elkaar om te gaan. Geweld in onze samenleving is de laatste jaren toegenomen. Het gedrag van kinderen is ook veranderd. Ze tonen meer meedogenloosheid en meer egocentrisme, terwijl liefdadigheid, behulpzaamheid, medeleven en het besef van gedeelde verantwoordelijkheid zijn afgenomen. Kinderen moeten in staat worden gesteld om voor zichzelf op te komen en zich zo nodig te verdedigen, maar ook om hun agressie onder controle te houden, vreedzaam met conflicten om te gaan en er niet voor weg te lopen. Daarom moeten consideratie, toegeven, vergeven en goedmaken bewust worden gemaakt en deel uitmaken van de dagelijkse interactie.
 • De taak om van individuen sociale wezens te maken wordt steeds belangrijker in het onderwijs door de veranderingen in de kindertijd. Onze leerlingen moeten leren met hun eigen behoeften om te gaan. Anders kan er in de klas geen erkenning en genegenheid worden ervaren en kunnen er geen vertrouwensbanden worden opgebouwd.
 • Onze kinderen moeten democratisch gedrag ervaren en ontwikkelen. Ze moeten leren om overeengekomen regels van saamhorigheid te herkennen en na te leven en bereid zijn om met andere kinderen samen te werken en elkaar te helpen. Een kind zal geborgenheid en veiligheid in zijn klas vinden als het ook een bijdrage levert aan de gemeenschap zelf.
 • Op onze school moet elk kind worden ondersteund in overeenstemming met zijn of haar capaciteiten en op het leerpad worden gezet. Daartoe moeten de individuele voorwaarden van het kind in aanmerking worden genomen en ontwikkeld. Individuele leermogelijkheden helpen het kind om zijn of haar capaciteiten, vaardigheden en kennis in het leerproces in te brengen en vooruit te helpen.
 • Samen leven en leren op onze school moet voor iedereen plezierig zijn. In ons werk willen we de kinderen een schooltijd bezorgen die ze als persoonlijk bevredigend ervaren en die hun plezier in levenslang leren in stand houdt. Een vertrouwensvolle toon en een persoonlijke sfeer waarin elk kind zich geaccepteerd kan voelen, een gevarieerd schoolleven, intensieve samenwerking met ouders en leren met hoofd, hart en hand moeten hieraan bijdragen.
 • Alle kinderen moeten een stevige basis krijgen om verder te leren. Dit vereist ook onderwijs in de bereidheid om zich in te spannen en motivatie om te presteren.
 • De kinderen moeten op een aanmoedigende manier worden gestimuleerd om creatief en fantasierijk te denken, om te helpen plannen en ontwerpen.
 • Leerlingen op onze school krijgen de kans om systematische leervormen te beoefenen.

 Als onze school een levend organisme wil zijn en geen starre instelling, dan moeten alle betrokkenen - leerkrachten, ouders, leerlingen, schoolbegeleiders en schoolautoriteiten - steeds weer een nieuwe weg inslaan om deze doelen, die ons samenbinden, te benaderen.